Udskriv denne side

Generalforsamling

 

Referat fra:

Diabetesforeningens Lokalafdeling i Odsherred i Odsherred kommune.

Ordinær generalforsamling Torsdag den 10.marts 2022 kl. 18 til 21. I Aksen Kultur / Asnæs Bibliotek.

Centervejen 92, 4550 Asnæs

Dagsordenen:

1) Valg af dirigent :  Eddy Tersløse

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/ gruppens virke i det forgangne år.

Udleveret på generalforsamlingen

3) Godkendelse af regnskab 2021.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse: Ingen forslag

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år  indeholdende planlagte nationale

og regionale aktiviteter med tilhørende budget. Udleveret på generalingen.

6) Valg af bestyrelse

Gudmund Larsen, Mona Martinsen og Lisbeth Kjeldsen

Alle 3 blev genvalgt.

7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1 suppleant og er 2. suppleant.

1. suppleant

2. suppleant

Ingen stillede op.

8) Valg af en kritisk revisor.  Kaj Aage Sørensen Genvalgt

9) Eventuelt:    Ønsker om cafe´ møder afholdt i hhv. Nord/Syd i dagtimer.

Gåture i lokalområder.

For at få yngre medlemmer med er det vigtigt at det også er efter arbejdstid.

NB. Beretning, aktivitetsplan, Regnskab kan rekvireres hos formand Eddy Tersløse på E-mail:

e.t@mail123.dk

Vel mødt! Eddy Tersløse, formand